fbpx

Privatlivspolitik

(For English Scroll down)

Play Your Talent ApS (herefter PYT) er ansvarlig for beskyttelsen af personoplysninger, som du giver os og overlader til vores behandling, i henhold til gældende lovgivning.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan PYT på en ansvarlig og fortrolig måde behandler dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Ved brug af PYT’s softwareløsninger bliver følgende personoplysninger behandlet:

 • Navn
 • E-mail
 • Køn
 • Alder
 • Stilling
 • Talentprofil baseret på analyse af besvarelser

 

Hvis du afgiver andre personoplysninger frivilligt, vil vi også behandle disse oplysninger i relevant omfang. 

Oplysningerne behandles kun i det omfang de er tilstrækkelige, relevante, og altid begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig i relation til din interaktion med os.

Formålet med indhentning og behandling af information

PYT behandler dine personoplysninger for at yde den bedst mulige service, herunder:

 • at kunne identificere softwareløsningens brugere og analysere deres talenter
 • at give adgang til administratoren og/eller lederen i din organisation, så de kan se og bruge din talentprofil i organisationen.
 • for at give dig besked om ændringer i vores service
 • at yde support

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler kun dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder GDPR.

Det betyder også, at vi skal have et lovligt grundlag for at behandle dine personoplysninger.

Således behandler vi dine oplysninger på følgende lovlige grundlag:

 • når vi har modtaget dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke behandlingsgrundlag,
 • når behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du eller din organisation har med os,
 • når behandlingen er nødvendig for overholdelse af gældende lovgivning og
 • når behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesser.

 

Periode for opbevaring af oplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige at behandle.

Der er således internt i PYT indført tidsfrister for sletning eller periodisk gennemgang af data behandlet som dataansvarlig. Sådanne tidsfrister er bl.a. fastsat ud fra oplysningernes karakter og baggrund.

Sikkerhed  

PYT har indrettet sig med organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af alle personoplysninger, som vi behandler. Det betyder, at PYT har indrettet sig med foranstaltninger, der bl.a. beskytter dine personoplysninger mod tab, manipulation og uberettiget adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger for at følge med den teknologiske udvikling.

Modtagere af dine personoplysninger

Dine personoplysninger er strengt fortrolige. De videregives alene til tredjeparter, der med rimelighed og nødvendighed skønnes at skulle anvende dine data for at kunne sikre vores bedst mulige behandling af dine personoplysninger.

Vi videregiver derudover kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen, kontraktforhold eller krav for at indgå kontrakt, tillader eller kræver det. 

Anvendelse af tredjeparter

PYT anvender tredjeparter til at levere og yde den bedste service til brugerne af vores softwareløsninger. Tredjeparterne må ikke anvende personoplysningerne til egne formål og må kun behandle dem på vegne af PYT til varetagelse af vores formål med behandlingen.

PYT behandler kun personoplysningerne med sikre tredjeparter, som enten er underlagt samme regler som os, eller som har valgt at følge tilsvarende regler for sikker behandling.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.
 • Ret til sletning
  Ved at slette din profil i en af vores softwareløsninger, vil dine personoplysninger automatisk blive slettet.
  Du har derudover i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Tilbagetrækning af samtykke
  Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.
 • Klage
  Er du på nogen måde utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at sende os en klage på info@playyourtalent.com, som vi vil behandle hurtigst muligt.

 

Udover muligheden for at rette henvendelse direkte til PYT, har du også ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du kan finde deres kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en kontrakt med vores kunde (typisk din arbejdsplads eller din institution), bedes du kontakte den organisation, der har inviteret dig som bruger af vores løsning, med henblik på at udøve dine rettigheder.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på følgende måder:

E-mail: info@playyourtalent.com
Telefon: +45 61 43 63 43

Privacy Policy

(English version)

Play Your Talent ApS (hereafter referred to as PYT) is responsible for the protection of personal data that you provide to us and entrust us with for processing, in accordance with applicable laws. This privacy policy describes how PYT processes your personal data in a responsible and confidential manner.

What personal data do we process?

When using PYT’s software solutions, the following personal data is processed:

 • Name
 • Email
 • Gender
 • Age
 • Position
 • Talent profile based on the analysis of responses


If you voluntarily provide other personal data, we will also process that information to the extent necessary and relevant.

The information is processed only to the extent that is sufficient, relevant, and always limited to what is necessary to fulfill our obligations to you regarding your interaction with us.

Purpose of collecting and processing information

PYT processes your personal data to provide the best possible service, including:

 • Identifying users of the software solution and analyzing their talents.
 • Providing access to administrators and/or managers in your organization so they can view and use your talent profile within the organization.
 • Notifying you of changes to our service.
 • Providing support.


Legal basis for processing

We process your information only in accordance with applicable law, including GDPR. This means that we must have a legal basis for processing your personal data. Thus, we process your information based on the following legal grounds:

 • When we have received your consent for processing your personal data for one or more specific purposes.
 • When processing is necessary for the performance of a contract you or your organization has with us.
 • When processing is necessary to comply with applicable laws.
 • When processing is necessary to pursue our legitimate interests.


Retention period of information

The information is retained for the period allowed by law, and we delete it when it is no longer necessary to process. Internally, PYT has established deadlines for deletion or periodic review of data processed as a data controller. Such deadlines are determined based on the nature and background of the information.

Security

PYT has implemented organizational and technical security measures to protect all personal data that we process. This includes measures to protect your personal data from loss, manipulation, and unauthorized access. We continuously adapt our security measures to keep up with technological developments.

Recipients of your personal data

Your personal data is strictly confidential. It is only disclosed to third parties who are reasonably and necessarily required to use your data to ensure the best possible processing of your personal data. We also disclose your personal data to others if allowed or required by law, contractual obligations, or contract requirements.

Use of third parties

PYT uses third parties to deliver and provide the best service to users of our software solutions. These third parties are not allowed to use the personal data for their own purposes and may only process it on behalf of PYT to fulfill our purposes of processing. PYT only processes personal data with secure third parties that are subject to the same rules as us or have chosen to follow similar rules for secure processing.

Your rights

According to the General Data Protection Regulation (GDPR), you have several rights regarding our processing of information about you:

 • Right to access (right of access):
  You have the right to access the information we process about you.
 • Right to rectification (correction):
  You have the right to have incorrect information about you corrected.
 • Right to erasure:
  By deleting your profile in one of our software solutions, your personal data will be automatically deleted. You also have the right in certain cases to have information about you deleted before the time of our regular general deletion occurs.
 • Right to restriction of processing:
  In certain cases, you have the right to have the processing of your personal data restricted.
 • Right to object:
  In certain cases, you have the right to object to our otherwise lawful processing of your personal data. Additionally, you have the right to object to the processing of your information for direct marketing purposes.
 • Right to data portability:
  In certain cases, you have the right to receive your personal data in a structured, commonly used, and machine-readable format, and to have this personal data transferred from one data controller to another without hindrance.
 • Withdrawal of consent:
  When our processing of your personal data is based on your consent, you have the right to withdraw your consent.
 • Complaint:
  If you are dissatisfied with our processing of your personal data, you have the opportunity, to submit a complaint to info@playyourtalent.com, which we will handle as quickly as possible. In addition to the option of contacting PYT directly, you also have the right to lodge a complaint with the Danish Data Protection Agency (Datatilsynet). You can find their contact information on the Danish Data Protection Agency’s website www.datatilsynet.dk.

If you wish to exercise your rights, please contact us so that we can assist you with this. If we process your personal data based on a contract with our client (typically your workplace or institution), please contact the organization that invited you as a user of our solution to exercise your rights.

If you have any questions or complaints regarding our processing of your personal data, please feel free to contact us using the following methods:

Email: info@playyourtalent.com
Phone: +45 61 43 63 43